October 2020 – Tishrei/Cheshvan 5781
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
8pm Erev Sukkot Service
ii 6:39pm

 

3
Sukkot
10am Sukkot Service
][ Sukkot

 

4
Chol HaMo-eid
5
Chol HaMo-eid
6
Chol HaMo-eid
7
Chol HaMo-eid
8
Chol HaMo-eid
9
6:30pm Simchat Torah Zoom Celebration
ii 6:26pm

 

10
10am Simchat Torah Service
with Yizkor

 

11
12
OFFICE CLOSED
13
14
15
16
8pm Erev Shabbat Service
ii 6:15pm

 

17
10am Shabbat Service
][ B’reishit

 

18
19
20
21
22
23
8pm Erev Shabbat Service
ii 6:04pm

 

24
10am Shabbat Service
][ Noach

 

25
26
27
11:30am Lunch & Learn Zoom with Anat Hoffman
 
28
29
30
8pm Erev Shabbat Service
ii 5:54

 

31
10am Shabbat Service
][ Lech L’cha

 


November 2020 – Cheshvan/Kislev 5781
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
10:30am Adult Text Study
2
3
4
5
12pm Solel Lunch Break
6
7:30pm Family Kabbalat Shabbat
8pm Erev Shabbat Service
Kristallnacht – Guest Speaker
ii 4:45pm

 

7
10am Shabbat Service
][ Vayeira

 

8
10:30am Adult Text Study
9
10
11
12
12pm Solel Lunch Break
13
7:30pm Family Kabbalat Shabbat
8pm Erev Shabbat Service
ii 4:37pm

 

14
10am Shabbat Service
][ Chayei Sarah

 

15
10:30am Adult Text Study
16
17
11:30am Lunch & Learn
18
19
12pm Solel Lunch Break
20
7:30pm Family Kabbalat Shabbat
8pm Erev Shabbat Service
ii 4:31pm

 

21
10am Shabbat Service
][ Tol’dot

 

22
10:30am Adult Text Study
23
24
25
26
12pm Solel Lunch Break
23
7:30pm Family Kabbalat Shabbat
8pm Erev Shabbat Service
ii 4:21pm

 

27
10am Shabbat Service
][ Vayeitzei

 

28
10:30am Adult Text Study
29
30